מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי # 384

The World Books Library # 384

מצוה אנציקלופדיה - Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Kashrus

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

 

אוצר הסת"ם העולמי
OTZER HYAHADUS HOILUMI

  מאגר ספרי קלף העולמי 
מאגר ספרי תפילין ומזוזות העולמי
מאגר ספרי סת"ם העולמי
The World Library On Tefillin And Mezuzot
The World Library On Stam
The World Library On PARCHMENT

 Mitzvah Encyclopedia

*   *   *

מאגר ספרי קלף העולמי # 9

    מאגר ספרי קלף העולמי # 9   

 The World Library on Parchment #9

מצוה אנציקלופדיה

קול קורא'ס על כשרות הקלף

שיצא  לאור על ידי

וועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות

להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין
ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות

 

Mitzvah Encyclopedia

 

זכור! אם הסופר אינו ירא שמים
או שהמזוזה והקלף אין לו הכשר -
לא קיימת מצות תפילין ומזוזה מימיך

Mitzvah Encyclopedia

Kol Korehs about the Kashrus of Parchment

Published by the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos

 Remember! If the Sofer is not G-d-fearing or if the parchment is not kosher you have never fulfilled the mitzvah of Tefillin or Mezuzah!

Published by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.

קול קורא 25

Kol Koreh 25

חודש תשרי תש"ס - כל בעל נפש יחמיר בספרי תורה תפילין ומזוזות, שיעבדם ישראל דוקא, או לפחות שיסייע מתחילה ועד סופו.

Tishrei 5760. Every ‘baal nefesh’ should be stringent with Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos that the parchment be prepared by a Jew, or at least that he should assist in the production from beginning to end.

קול קורא 26

Kol Koreh 26

חודש חשון תש"ס - הטוחן כדי למכור לאחרים אית ביה משום אונאה נמי דפורש אין להם שנטחון כך אילו ידעו היו פורשים ממנו ולא היו קונים.

Cheshvan 5760. “One who grinds in order to sell to others; he has transgressed ‘ona’ah’------------------If they would know this, they would refrain from buying from him.

קול קורא 27

Kol Koreh 27

חודש כסלו תש"ס - היכא שנזכר בפוסקים דבעל נפש יחמיר לעצמו בודאי צריך להודיע להשואל דאולי השואל בעל נפש הוא וירצה להחמיר גם הוא.

Kislev 5760. Wherever it mentions in the poskim that a baal nefesh should be stringent, the Rav must certainly inform the questioner of this. This is because the questioner might fulfill the criteria and will wish to be stringent.

קול קורא 28

Kol Koreh 28

חודש טבת תש"ס - בתפילין לפי שיטתנו צריך לשמה, הן בעור הרצועות, הן בעור הקציצה, הן בקלף שנכתבו בו הפרשיות שבתוכה - וצריך שיהא לו עליו טביעות עינא או איזה סימן ואחר כך מתקנו ומכשירו לכתיבה, הן בתוך הקלפים.

Teves 5760. According to out view, Tefillin must be produced lishmah. This applies to leather of the straps, the leather of the boxes and the parchment on which the parshios are written. He must recognize---- (or have a sign) and then afterwards prepare them for writing-----.

קול קורא 29

Kol Koreh 29

 

חודש שבט תש"ס - מה טוב ומה נעים אם ילמוד הסופר עצמו מלאכת העיבוד כדי שֶיֵעָשֶׂה הכל על ידו לשמה - ואפילו אם לא יהיה הקלף יפה ומהודר כל כך, מכל מקום זה עדיף טפי שיהיה הכל בבירור לשמה.

Shevat 5760. It would be admirable if the Sofer would learn how to prepare the parchment for himself so that he can prepare it all lishmah. Even if he will not have particularly high quality parchment by doing this, it is still more preferable since he can be certain that it was all prepared lishmah.

קול קורא 30

Kol Koreh 30

חודש אדר תש"ס - בלא סימן אסורין לכולי עלמא, משום דאינו ניכר בין עורות יהודי לבין עורות של אינו יהודי.

Adar 5760. Without a sign, all agree that it is prohibited, since he cannot distinguish between a Jew’s and a gentile’s animal skin.

קול קורא 31

Kol Koreh 31

חודש ניסן תש"ס - בברוך שאמר מחמיר דעיקר העיבוד יעשה ישראל.

Nissan 5760. In ‘Baruch Sheomar’, he is stringent that the main production work be done by a Jew.

קול קורא 32

Kol Koreh 32

חודש אייר תש"ס - צריכין להחמיר מטעם זה בסופר יותר מבשוחט כי שם לאו דנבילה וכאן מבטלין כל ישראל עשה בכל יום ומברכין ברכה לבטלה שהוא לאו דלא תשא לדעת רוב הפוסקים דעיבוד לשמה דאורייתא ואם כן הוי חשש ביטול מצות תפילין וגם ברכה לבטלה.

Iyar 5760. One must be stringent with a Sofer more than a Shochet. For a Shochet there is the prohibition of eating meat that was not slaughtered correctly. But for a Sofer, he is preventing Jews from fulfilling a positive commandment every day and causing invalid brochos (which is the prohibition of ‘lo sisah’). This is true, since according to most authorities, producing the parchment lishmah is a Torah requirement.

קול קורא 33

Kol Koreh 33

חודש סיון תש"ס - אם עיבדו נכרי יש פוסלין אפילו ישראל עומד על גביו ואומר לו שיעבד לשמו.

Sivan 5760. If a gentile worked the animal skin, some say that it is possul even if a Jew is standing next to him telling him to do the work lishmah.

קול קורא 34

Kol Koreh 34

חודש תמוז תש"ס - היכא דליכא טירחא גם כשאין לו הנאה חיישינן לאחלופי - אבל כשיש לו ריוח בדבר לא סגי בזה דמירתת וצריך סימן מעליא שלא יוכל לזייף - נוסח הברוך שאמר מה שישראל צריך לומר בשעת עיבוד העורות.

Tammuz 5760. Where there is no extra bother, even if he is not benefiting, we are concern that it was switched. But where there is financial gain, his being frightened is not enough and he must have a good sign on it to prevent forging. The text of the Baruch Sheomar that a Jew should say when he prepares the animal skins.

קול קורא 35

Kol Koreh 35

חודש אב תש"ס - יש להודיע כי בקצת מקומות נהגו שלא להקפיד ברצועות התפילין שיהיו מעור מעובד לשמו, וזהו כנגד הרמב"ם, התרומה, סמ"ג, הרא"ש, והטור - כולם כתבו שצריך שיהי' העור שלהן מעובד כמו שכתב הרב ז"ל בסי' ל"ב ול"ג - וכן נהגו ישראל קדושים ברוב המקומות.

Av 5760. It should be known that in some places they are not careful to use Tefillin straps that were not produced lishmah. This practice goes against the view of the Rambam, the Terumah, Smag, the Rosh and the Tur. The Rav z”l also wrote this in Siman 32 and 33 and in most places, Jews practice this.

קול קורא 36

Kol Koreh 36

 

חודש אלול תש"ס - אם הקלף הוחלפו מאליהן הוי בידו כגזל.

Elul 5760. If the parchment was switched unwittingly, it should be viewed as a stolen item.

קול קורא 37

Kol Koreh 37

חודש תשרי תשס"א - צריך הקלף להיות מעובד בעפצים או בסיד, וצריך שיהיה מעובד לשמו - אם עיבדו על ידי אינו ישראל, להרמב"ם פסול.

Tishrei 5761. The parchment must be worked with afatzim or whitewash and must be worked lishmah. If a gentile worked them, according to the Rambam, they are possul.

קול קורא 38

Kol Koreh 38

חודש חשון תשס"א - הכניסם ישראל לסיד לשמה ולא אמר לנכרי שיעבדם לשמה יש אומרים שהם פסולים - ויש אומרים שהישראל צריך גם לומר לנכרי שיעבד אותם לשמה, ואם לאו הרי זה פסול.

Cheshvan 5761: If a Jew put them in whitewash lishmah but did not tell the gentile to work them lishmah, some say that they are possul. And some say that a Jew must also tell the gentile to work them lishmah and if he did not, they are possul.

קול קורא 39

Kol Koreh 39

חודש כסלו תשס"א - האמירה מהישראל להעכו"ם צריך להיות בהרגע ממש שהעכו"ם נותן העורות לתוך הסיד ואם אמר מקודם לא מהני - כשמעבדין על ידי עכו"ם יש לסמן העורות לכתחילה בחריצת האותיות על הראש מבפנים.

Kislev  5761. When the Jew commands the gentile, it must be at the exact moment that the gentile puts the skins into the whitewash. If he commanded him before that, it does not help. And when gentiles are working the skins, one must first mark the skins with engraved lettering on the top, on the underside of the skin.

קול קורא 40

Kol Koreh 40

חודש טבת תשס"א - בספר תורה בלא עיבוד לשמן פסול אפילו בדיעבד בברכה  - ותפילין כהי גוונא יניחם בלא ברכה.

Teves 5761. A Sefer Torah for which the parchment was not worked lishmah is completely possul and one cannot make a brochoh over it. Tefillin worked in this manner may be worn without making a brochoh.

קול קורא 41

Kol Koreh 41

חודש שבט תשס"א - כשגוי מעבדם וישראל אומר לו לעבדם לשמה יאמר גם הנכרי עמו.

Shevat 5761. When a gentile is working the skins and a Jew is telling him to work them lishmah, the gentile should also say the words with him.

קול קורא 42

Kol Koreh 42

חודש אדר תשס"א - קול קורא באנגלית
THE IMPORTANCE OF THE MITZVAH OF TEFILLIN

Adar 5761.A Kol Koreh in English. THE IMPORTANCE OF THE MITZVAH OF TEFILLIN.

קול קורא 43

Kol Koreh 43

חודש ניסן תשס"א - מכל מקום מב"ח משמע אם נותן ישראל עורות בעבוד ולא אמר לנכרי כלום, אסור, ויש לחוש לדבריו.

Nissan 5761. The Bach implies that if a gentile works the skins and does not say that he is doing it lishmah, they are prohibited. One should be stringent for his view.

קול קורא 44

Kol Koreh 44

חודש אייר תשס"א - אם לא עבדו לשמה וכתב עליהן ספר תורה יש מי שפוסל לקרות בה בציבור - בלא סימן כלל חיישינן שמא החליפן גוי בעורות החולין.

Iyar 5761. If they were not worked lishmah and a Sefer Torah was written on them, some prohibit reading from it publicly. Without any mark on it at all, we suspect that it was switched by the gentile with non-kosher skins.

קול קורא 45

Kol Koreh 45

חודש סיון תשס"א - אם עבדו נכרי להרמב"ם פסול, אפילו אמר לי' ישראל לעבד לשמו.

Sivan 5761. If a gentile worked them, according to the Rambam, they are possul, even if a Jew told him to work them lishmah.

קול קורא 46

Kol Koreh 46

חודש תמוז תשס"א - אף להמתירין בישראל עומד על גביו אינו אלא במקום שאין עבדנים ישראל מצוים.

Tammuz 5761. Even according to those that permit a Jew supervising the gentile, this may only be done in a place where there are no Jews who can work the skins.

 

 

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב